Våra valda värden

Vår gemensamma barnsyn och kunskapssyn är grunden för vårt arbete på Bikupan. Detta gör det möjligt att mötas i gemensamma reflektioner kring vårt pedagogiska arbete. Vi försöker bygga våra värden på nyfikenhet och vill som pedagoger inspirera, ställa frågor samt skapa provokationer som bygger vidare på denna nyfikenhet.

 Vår barnsyn bygger på synen på det kompetenta barnet som är nyfiket och aktivt och som vill vara i möte med andra som intresserar sig för något. Vi ser ett barn som kan och som besitter stora potentialer och oändliga möjligheter att lära och utvecklas om de ges de rätta förutsättningarna och möjligheterna.

Vår kunskapssyn grundar sig i synen på att det egentligen inte finns några egentliga ”sanningar”, allt kan ses med olika perspektiv och prövas igen. Vi ser på kunskap som något oändligt, den tar aldrig slut och blir aldrig färdigt. Det finns alltid mer att utforska, det finns fler innebörder som ska förstås där sammanhang och mening är viktiga aspekter. Barn går hela tiden mot nya erfarenheter. Vi ser inte på kunskap som en personlig händelse utan att den alltid skapas i ett socialt sammanhang. ”Jag är allt det jag mött.” ”Jag förändrar iden om mig själv i mötet med andra”. (citat från pedagogista i Reggio Emilia).

Vilka är våra gemensamma värden?

 välkomnande

 – Välkomnande handlar om att skapa möten där alla får möjlighet att se varandra. Dialogen har stor betydelse i välkomnandes filosofi. Välkomnandet ser vi som en självklar rättighet, alla har rätt att känna sig välkomna.

Olikhet

– Vi vill skapa en kultur med plats för mångfald där olika egenskaper, tankar och sätt att vara är välkomna. När dessa tankar och sätt får mötas och konfronteras med varandra sker ett lärande där allas olikhet berikar det som sker och vi får möjlighet att utvidga vår egen tanke och idé om världen. En plats som inte förtrycker olikhet utan välkomnar den.

Demokrati– Att leva demokrati handlar om att leva våra värdeord och att med dem som utgångspunkt titta på vårt förhållningssätt i allt som sker på vår förskola. Allas möjlighet att göra sin röst hörd med hjälp av något av de ”100 språken”.  Fokus ligger inte på mig som individ, eller på vem som har rätt eller fel, utan hur mina tankar får möta andras och genom detta får möjlighet att förändras på vägen. Man behöver finnas i ett sammanhang, en gemenskap, för att kunna leva demokratiskt. Men hur skapar vi en demokratisk kultur tillsammans? Vår tanke är att det är viktigt att barnen får möjlighet att se varandras olikhet genom att vi skapar små möten där deras olika teorier och hypoteser får mötas och där det viktiga inte är vem som har rätt utan vilken ny tanke som vi kan skapa tillsammans. 

lärande – Lärandet bygger på ett meningsskapande där det kooperativa, att vi lär tillsammans, är utgångspunkten. Vi lär på ”hundra” olika sätt, i ”hundra” olika sammanhang/möten och med hjälp av ”hundra” olika material. Vi lär inte i ett vacuum utan allt runt omkring oss påverkar lärandet. Lärandet bygger på nyfikenhet, glädje, kreativitet och pågår ständigt, hela livet. För att göra detta lärande möjligt behöver vi få möjlighet att dela tankar med andra med hjälp av mångfald av reflekterande möten. Här blir arbetet med pedagogisk dokumentation viktig.

delaktighet– Vad är att vara delaktig? Vad är det för skillnad på inflytande och delaktighet? Att vara delaktig är starkare än att ha inflytande och delaktighet kan se ut på många olika sätt men den är starkt kopplad till demokrati och olikhet. Var och en har rätt att känna sig behövd för att man har något att bidra med. Delaktighet är inte detsamma som rättvisa utan det handlar om att lyssna in och använda sig av varandras styrkor så att delaktigheten blir något som gynnar helheten. Med hjälp av pedagogisk dokumentation kan vi bli förstådda på fler sätt vilket gynnar möjligheten till delaktighet.

 

Annonser